1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību  sia Nemiera gars 40203110184 Brīvības gatve 162 k2 – 57, Rīga, LV 1012 LV56PARX0020524500003 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko  iegūst no saviem klientiem un personām (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”), kas apmeklē interneta veikalu www.zedonats.lv

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 1. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personas datus Datu pārzinis par Jums iegūst tad, kad Jūs izmantojat interneta veikala vietni, skatāties tās saturu, veicat pasūtījumus, izmantojat Ze Donats e-pastu zedonats@zedonats.lv.

2.2. Apmeklējot un izmantojot interneta veikalā sniegtos pakalpojumus, pasūtot preces, ievadot Jūsu personas datus vai citu personīgi informāciju, Jūs piekrītat, ka jebkura Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Personas datu apstrādes nolūks ir nodrošināt Jums pienācīgu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, administrēt pasūtījumu veikšanu un izpildi, nodrošināt starp Datu pārzinis un Jūs noslēgtā distances līguma izpildi, nodrošināt iegādāto preču atgriešanu un pārējo distances līguma noteikumu un citu interneta veikala vietnē publicēto noteikumu izpildi.

2.4. Datu pārzinis glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams šīs privātuma politikas 2.3. punktā norādītā nolūka īstenošanai – starp Datu pārzini un Datu subejktu noslēgtā distances līguma izpildei, – un kamēr uz Datu pārziņa attiecas šīs privātuma politikas 3.4. punktā minētie apstākļi.

2.5. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.6. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

 1. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus Jūsu personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds;

3.1.2. piegādes adrese (tādā gadījumā, ja tā sakrīt ar Jūsu dzīvesvietas adresi vai darba vietas adresi);

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);

3.1.4. Bankas dati (bankas konta nr., banka, izvēlētais apmaksas veida);

3.1.5. Informācija par pasūtīto preci (iegādātās preces, cena, u.t.t.).

3.1.6. Jebkuru citu informāciju, kura Jūs mums brīvprātīgi iesniedzat interneta veikala piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus, piemēram, lai pārbaudīta klienta maksātspēju.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats lielākoties ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b) apakšpunkts: a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

3.3.1. Atsevišķos gadījumos, piemēram, Datu pārziņa interešu aizstāvēšanai tiesā vai sadarbojoties ar tiesībsargājošajām iestādēm, personas datu apstrādes juridiskais pamats var būt arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c), f) apakšpunkts: c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.5. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.6. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi caur interneta veikalu nodrošina Stripe (https://stripe.com/en-lv/privacy) un Montonio (https://montonio.com/legal/privacy-policy/).

3.7. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.8. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 1. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā 4.2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi zedonats@zedonats.lv

 1. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem personas datu apstrādes jomā.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā interneta veikala vietnē.

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 2024. gada 7.jūlijā

Trešaā sadaļa – distances ligums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību sia Nemiera gars 40203110184 Kr.Valdemāra iela 18, Rīga,LV1001  LV56PARX0020524500003, (turpmāk saukts – “Pārdevējs”) veic tirdzniecību caur savu interneta veikalu vietnē www.zedonats.lv (turpmāk saukts – “Veikals”), un šāda veida tirdzniecība notiek uz zemāk aprakstītā distances līguma pamata.

Distances līgums

Šis līgums (turpmāk saukts – “Līgums”) tiek slēgts starp Pārdevēju un klientu, kas izdara preču pasūtījumu un veic pirkumu Veikalā (turpmāk saukts – “Pircējs”).

 1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā preces saskaņā ar Veikalā publicēto preču sortimentu un Pircēja pasūtījumu (turpmāk – “Preces”) atbilstoši Līguma noteikumiem.
 2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.zedonats.lv

Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un sekot vietnes norādēm. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz zedonats@zedonats.lv

Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas iegūti Preču pasūtīšanas laikā, tiek apstrādāti saskaņā ar Veikala vietnē publicēto privātuma politiku.

 1. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā saņemšanas punktā vai Omniva pakomāta adresē saskaņā ar noteiktajiem tarifiem. Pircējs piegādes izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā/pavadzīmē, ko Pārdevējs nosūta Pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi.
 2. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.
 3. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
 4. 6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus šādā gadījumā sedz Pārdevējs.
 5. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota. Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu zedonats@zedonats.lv Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.7. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja juridiskajā adresē pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

7.8. Līguma izpildei tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī strīda gadījumā, ja abas puses to nevar atrisināt sarunu ceļā, pusēm tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem. Piegādes laiks katrai precei ir atsķirīgs. Pie katra preces aprakstā ir norādīts piegādes laiks un vieta. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.

Visas cenas Veikalā ir norādītas ar PVN atbilstoši tā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai likmei. Apmaksu par Preci Pircējs veic Veikalā caur maksājumu platformu Stripe.com, kas nodrošina maksājumus ar norēķinu karti (MasterCard, Visa,), caur platformu Montonio.com, kas nodrošina maksājums caur internetbankām: Seb, Swedbank, Citadele, Luminor, Revolut.

Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs. Pircējs, veicot Veikalā Preču pasūtījumu, automātiski apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt. Pārdevējs neatbild par Līguma saistību izpildes kavējumu vai neizpildi tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles jeb force majeure apstākļu dēļ.

Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus, tos publicējot Veikala vietnē.

Līgums pēdējo reizi atjaunināts 2024. gada 7.jūlijā

Sadaļai virtuļu siena jāpievieno tests – (Tiks papildināts) – lielākām svinībām vai pasākumiem aizpildi formu un mēs ar tevi sazināsimies